Skip to content
Criteris Avaluació

Educació Secundària Obligatòria

Evaluación - Iconos gratis de educación

Batxillerat

Evaluación - Iconos gratis de educación

Cicles Formatius

Mòduls Professionals

Als cicles formatius desapareixen les matèries enteses com assignatures, i donem pas als Mòduls Professionals. Cada curs es distribueix així en diferents mòduls independents. A les Programacions de cada un dels mòduls professionals s’estableixen els criteris d’avaluació i ponderació de la nota en funció de cada una de les Unitats Formatives en que es divideix cada mòdul professional. 

Per superar el Cicle Formatiu, cal superar tots els mòduls professionals. La superació de determinats mòduls podrien donar com a resultat l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat. A través dels equips docents i l’acció tutorial s’assessora els i les alumnes en tot aquest procés i se’ls comunica la programació i els criteris de cada un dels mòduls. 

Unitats Formatives

Cada mòdul professional es divideix en Unitats Formatives. Aquestes es programen per hores (d’acord amb el Currículum Oficial del Departament d’Educació) i en total sumen la durada de tot el mòdul professional.

Els criteris d’avaluació de les Unitats Formatives es troben també expressats en la programació de cada mòdul.

És imprescindible superar totes les Unitats Formatives per superar el mòdul. I aquestes son independents, per tant, la no superació d’una Unitat Formativa en avaluació ordinària obliga a assistir a l’avaluació extraordinària, amb independència d’haver superat la resta d’Unitats Formatives del  mòdul.  

Assistència i Avaluació

Més enllà dels criteris d’avaluació dels mòduls professionals i les unitats formatives que els configuren, hi ha establertes a les NOFC del centre els criteris d’assistència que s’exigeixen a tots els cicles formatius per poder tenir dret a l’avaluació

Amb caràcter general, l’alumne que supera el 15% d’absentisme en una Unitat Formativa, perd el dret a l’avaluació ordinària i continuada en aquella unitat formativa. Fet que se li comunica per escrit.

Tanmateix, d’acord amb la normativa del Departament d’Educació, un alumne que deixa d’assistir continuadament al centre i amb caràcter general a tots els mòduls professionals del cicle formatiu perdrà el dret de matriculació i es cursarà (prèvia notificació per correu certificat) la baixa definitiva del cicle.

Aquesta normativa i condició necessària per a ser avaluat, es comunicada als alumnes de tots els cicles en els primers dies d’incorporació al centre a través de l’acció tutorial i els equips docents. 

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com