Skip to content
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula

Accés als estudis

Educació Secundària Obligatòria

 • Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.
 • Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió en un centre determinat.
 • Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.
 • Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. 

Programa de Formació i Inserció

 • Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.Els tràmits són:
  • per cursar un programa de formació i inserció organitzat pel Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.
  • per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.

Batxillerat

 • Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:
  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

  Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

  També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat.

  Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Cicles Formatius de Grau Superior

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per saber-ne més...

 • Podeu accedir al web del Departament d’Educació sobre què estudiar i entrar al seu espai de tria educativa, on teniu tota la informació relacionada amb els estudis obligatoris i postobligatoris de Catalunya.
 • Entrant en aquest enllaç: ESTUDIAR A CATALUNYA!

Preinscripció educativa

Amb els canvis dels darrers cursos, actualment la gestió de la preinscripció educativa es realitza telemàticament i de manera integrada a tota Catalunya, i per a tots els nivells educatius, a través de l’espai habilitat a Gencat. 

Clicant sobre la imatge trobareu l’enllaç a l’espai /preinscripcio.gencat.cat amb tota la informació necessària i actualitzada per poder formalitzar la preinscripció educativa.

Informació Preinscripció

Cicles Formatius Grau Mitjà

Cicles Formatius Grau Superior

Oferta inicial de places de grau superior

Educació Secundària Obligatòria

Informació Batxillerat

Cicles Formatius Grau Mitjà

Cicles Formatius Grau Superior

Programa Formació i Inserció

Formalització Matrícula

Un cop tingueu confirmada la plaça al Palau Ausit per part del Departament d’Educació, arribarà el moment de formalitzar la matrícula al nostre centre.

Publicarem al nostre web i en aquest espai tota la informació i documentació necessària per a cada un dels estudis que oferim. 

Informarem de totes les novetats del procediment de preinscripció i matrícula a les nostres xarxes socials i al nostre web!

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com