Skip to content
Projecte Palau Ausit
Projecte Educatiu

Igualtat

Igualdad de género - Iconos gratis de diverso

Convivència

Solidaridad - Iconos gratis de personas

Mediació

Solidaridad - Iconos gratis de manos y gestos

RSC Palau Ausit

Visió Palau

L’Institut Palau Ausit vol ser un centre públic que vetlli per la qualitat i millora contínua dels seus serveis educatius, per tal de respondre a les expectatives de tots els col·lectius que configuren la comunitat del centre. 

Missió Centre

 • Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes, en cooperació amb les famílies, en l’adquisició de les competències bàsiques i professionals establertes per les diferents etapes del sistema educatiu.
 • Cooperar amb les famílies, en tot el seu procés de formació.
 • Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i professional en les millors condicions de competència.
 • Promoure una educació en valors cap a l’educació ambiental, el respecte, la tolerància i solidaritat en tots els aspectes del treball.

Valors Ausit

 • La convivència al centre i dins l’aula ha de permetre treballar el projecte educatiu des d’una perspectiva de respecte, tolerància i igualtat
 • La gestió de la conflictivitat està orientada per la funció mediadora del Departament d’Orientació (PSI). 
 • Especial rellevància a les accions pedagògiques orientades a la igualtat de gènere com a valor de centre. 
 • La gestió inclusiva i l’atenció a la diversitat com a eina de treball per garantir les condicions d’igualtat en el desenvolupament dels estudis a tot l’alumnat. 

Qualitat ISO

La Direcció de l’ Institut Palau Ausit conscient de la incidència que té l’aplicació del model de gestió basat en la Norma ISO 9001-2015, en la seva eficàcia operativa, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat a fi de satisfer les expectatives dels seus grups d’interès i necessitats educatives dels seus alumnes, d’acord al seu projecte educatiu amb el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris el qual contempla com a referents:

 • Referent PQ 1: La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
 • Referent PQ 2: La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
 • Referent PQ 3: La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.
 • Referent PQ 4. La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i el desenvolupament de la societat.
 • Referent PQ 5: L’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’administració educativa.
 • Referent PQ 6: Aquest compromís afecta a tots els nivells organitzatius del centre, establint-hi accions perquè sigui entesa, mantinguda i assumida per tots els seus membres, col·laborant- hi activament en el seu desenvolupament.

Visió Palau

L’Institut Palau Ausit vol ser un centre públic que vetlli per la qualitat i millora contínua dels seus serveis educatius, per tal de respondre a les expectatives de tots els col·lectius que configuren la comunitat del centre. 

Missió Centre

 • Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes, en cooperació amb les famílies, en l’adquisició de les competències bàsiques i professionals establertes per les diferents etapes del sistema educatiu.
 • Cooperar amb les famílies, en tot el seu procés de formació.
 • Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i professional en les millors condicions de competència.
 • Promoure una educació en valors cap a l’educació ambiental, el respecte, la tolerància i solidaritat en tots els aspectes del treball.

Valors Ausit

 • La convivència al centre i dins l’aula ha de permetre treballar el projecte educatiu des d’una perspectiva de respecte, tolerància i igualtat
 • La gestió de la conflictivitat està orientada per la funció mediadora del Departament d’Orientació (PSI). 
 • Especial rellevància a les accions pedagògiques orientades a la igualtat de gènere com a valor de centre. 
 • La gestió inclusiva i l’atenció a la diversitat com a eina de treball per garantir les condicions d’igualtat en el desenvolupament dels estudis a tot l’alumnat. 

Qualitat ISO

La Direcció de l’ Institut Palau Ausit conscient de la incidència que té l’aplicació del model de gestió basat en la Norma ISO 9001-2015, en la seva eficàcia operativa, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat a fi de satisfer les expectatives dels seus grups d’interès i necessitats educatives dels seus alumnes, d’acord al seu projecte educatiu amb el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris el qual contempla com a referents:

 • Referent PQ 1: La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
 • Referent PQ 2: La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
 • Referent PQ 3: La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.
 • Referent PQ 4. La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i el desenvolupament de la societat.
 • Referent PQ 5: L’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’administració educativa.
 • Referent PQ 6: Aquest compromís afecta a tots els nivells organitzatius del centre, establint-hi accions perquè sigui entesa, mantinguda i assumida per tots els seus membres, col·laborant- hi activament en el seu desenvolupament.

Pla d’Acció Tutorial

L’acció tutorial esdevé al centre el punt de contacte entre les famílies, els alumnes i els equips docents. En resulta, per tant, una peça clau dins de l’estructura organitzativa i es coordina per nivells. En aquest sentit, els nostres equips de tutores i tutors juguen un paper fonamental en l’acompanyament i gestió de tot el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Amb una voluntat de treballar cap a la cotutorització, amb la implicació dins el projecte de tot l’equip docent de cada curs i nivell, es planifiquen les sessions de treball col·lectiu per al seguiment grupal i individualitzat de tot l’alumnat del centre. 

Orientació Psicopedagògica

El Departament d’Orientació del Palau Ausit gestiona, acompanya i presta assistència a l’alumnat del centre en la seva etapa obligatòria. Fins i tot, i gràcies als esforços organitzatius de l’equip que hi treballa, arribem a cobrir assistència en etapes post obligatòries.

També es fa el seguiment i control dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE), en coordinació amb els serveis públics que intervenen. Amb l’objectiu comú de garantir el correcte desenvolupament de totes i tots els alumnes del centre durant el seu procés d’aprenentatge a través de l’orientació i l’assistència psicopedagògica. 

Atenció a la diversitat

El Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu regula l’atenció educativa de tot l’alumnat, en totes les etapes educatives, fins la transició a la vida adulta.

En aquest sentit, el centre implementa les mesures i recursos organitzatius per tal d’incorporar aquest objectiu marc dins de tota l’estructura d’atenció a l’alumnat, que es reflexa en els projectes dels Departaments.

Això implicar treballar des de la corresponsabilitat cap a un repte comú: uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i la complexitat social, ofereixin expectatives d’èxit a tots els alumnes en el marc d’un sistema inclusiu.

Continguts, competències i metodologies

El Palau Ausit participa des dels inicis en nombrosos programes i projectes del Departament d’Educació, a tots els nivells educatius, per orientar-se a la incorporació dels requeriments i necessitats dels actuals entorns d’aprenentatge. 

Treballant per cohesionar els continguts amb les habilitats i competències personals i socials necessàries. Amb la incorporació progressiva de les metodologies docents que permetin millorar aquest assoliment. I generant els projectes d’àmbit, nivells i matèries que permetin seguir avançant en aquest repte pedagògic com a objectiu de centre. 

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com